Türr IstvánMadách Imre íróKós Károly építész, íróMikszáth Kálmán író, képviselőKardos János hortobágyi számadó csikósMóricz Zsigmond íróRózsa Sándor betyárKocsis Antal gazdálkodó, Szany.Kun gazdaPuskás TivadarFazekas MihályKrúdy Gyula

nagy_alom


Grete von Urbanitzky: A nagy álom

A XX. század első felében nagy sikerű osztrák írónő, Grete von Urbanitzky A nagy álom című történelmi családregénye 1943-ban jelent meg magyarul. A mű a tiszaújlaki Roykó család életén keresztül mutatja be a XIX. század közepének Európáját. Roykó Sámuel gyógyszerész volt , aki kikísérletezett egy bajuszpedrő kencét, amely hírnevet hozott az Ugocsa vármegyei kisváros patikáriusának…

 

Grete von Urbanitzky: A nagy álom

(Keresztes kiadás 1943) 
Részletek

•  Beszélni szeretnék önnel valamiről, ami mostanában sokat foglalkoztat – kezd

neki újra Roykó, rövid habozás után és már megint bajuszát tépegeti. – Lehet, hogy ön is ki fog nevetni, mint ahogy itt mindnyájan kinevetnek … De hát én valóban … nekem van egy találmányom, amely …

Dr. Conneau figyelmét nem kerülik el Szerafina asszony aggódó pillantásai. De félremagyarázza őket.

•  Megbízhatik bennem – mondja Sámuelnek.

•  Él itt a városban egy régi barátom és politikai hívem, Halász doktor –mondja

Roykó – neki köszönhetjük, hogy megúsztuk a legrosszabb esztendőket, mert valamennyi betegét hozzám küldi. Persze, nem gazdag,l finom emberek tartoznak a klientúrájához, hanem a környékbeli szegény nép, a parasztok, munkások, kispolgárok, a pásztorok és csikósok. Hálából néha egy-egy kísérletet végzek számára a laboratóriumomban … Halász doktor tudniillik újfajta gyógyszereket talál fel. Nos egy szónak is száz a vége, a kísérletek közben a hosszú bajszom fölötte akadályozott a munkában, a vége minduntalan beleereszkedett a pomádés tégelyekbe! Abba pedig sehogy sem tudtam belenyugodni, hogy bajuszkötővel dolgozzam … furcsán festett volna, igaz? És egyébként is be kell vallanom … hát igen, az a véleményem, hogy egyenes lelkű ember viseljen bajuszt…

Szerafina asszony ijedt tekintetet vet a vendégre, akinek quaker arca fölött könnyű mosoly suhan el.

•  Így jutottam arra a gondolatra – folytatja Roykó gátlás nélkül – hogy egy olyan

pomádét keverjek, amelytől – ha az ember felkeni a bajuszára, ennek vége mereven felkunkorodik. Sok kísérletet végeztem ebben az irányban és végül is megtaláltam, amit kerestem. Olyan kenőcsöt készítettem, tisztelt úr, amilyennek párját nem találja a világon. Célomat tehát elértem… de ezzel nem értem be. A pomádéból adtam parasztoknak és pásztorembereknek – a legmakacsabb bajszokkal is megbirkóztam. A csikósok minduntalan a sarkamban vannak, mert hiszen mi tagadás, másképp festenek, ha szép egyenesre sodort bajusszal vágtathatnak a ménes mögött. Nem restelltem a munkát, tovább javítgattam a pomádét, de ezzel sem értem be, a pomádé mellé terveket is kovácsoltam. Igaz ugyan, hogy dr. Halász kinevet, a feleségem meg a haját tépi, amiért annyi időt töltök a laboratóriumban … de hát … tudom én, hogy mit csinálok … és ha valamennyi ördög összefog is ellenem, akkor is

Az idegen orvos keresztbevetett lábakkal ül az asztal előtt, amelyen vastag bibliák hevernek. Nem mosolyog gúnyosan, mint ahogy azt Roykó asszony várja, hanem ellenkezőleg, komoly arccal, tűnődve tekint házigazdájára.

•  Tisztelt úr, ugyebár nem fontos, hogy az ember milyen eszközökhöz nyúl, hogy

megkeresse mindennapi kenyerét? – folytatja Roykó. – Akármennyi beteget küld is Halász barátom hozzám, mégsem tudom felvenni a versenyt Ferenczyvel. Ha így folytatom, örök időkre szegények maradunk. Azon kell tehát gondolkoznom, hogy bajuszpomádémmal miként tudnék hozzáférni a megfelelő emberekhez! Férfias korszakban élünk és a szakáll és bajuszviselet Európa szerte egyre jobban terjed. Néhány évvel ezelőtt az angol ármádiában bevezették a bajuszt. A szakáll ma a politikai meggyőződés egyik jelvénye. Európa szerte minden országban a szabadságszerető férfiak szakállt viselnek, a borotvált arc pedig az államfenntartó eszme követőjére vall. Nyilván ezért történt, hogy az elmúlt esztendőben a porosz postahivatalnokokat eltiltották a bajuszviseléstől. Nálunk Magyarországon a bajusz valósággal nemzeti jelvény … Így hát, ha jól meggondoljuk a dolgot…politikai jelentősége is van a vállalkozásomnak és ha alaposan nekilátna az ember … óriási üzletet lehetne belőle kanyarítani! Visszafizethetném házam jelzálogkölcsöneit, a gyermekeimet is jobban, gondosabban nevelhetném, arról nem is szólva, hogy magamnak is több idő jutna, hogy a világot mozgató nagy kérdésekkel foglalkozzam. Úgy foglalkozzam, ahogy kedvem volna rá és … és tehetségem engedné! – Roykó úr e szavakkal könyvszekrényébe nyúl, egy vastag kontókönyvet vesz ki belőle és dr. Conneau elé helyezi az asztalra.

•  Ma még szegény ember vagyok, tisztelt úr, de azért tudom, amit tudok. Ebben a

könyvben lefektettem a haditervet. Minden adatot összegyűjtöttem, amelyek Európa vezető férfiainak szakállviseletéről szólnak. Tudom, hogy melyikük festi a szakállát, hogy melyikük bodoríttatja, hogy ki növeszti hosszúra a bajszát és ki szeretné, ha sűrűbb lenne. királyokat és hercegeket, tábornokokat, politikusokat, művészeket, bankárokat és kalandorokat találhat ebben a könyvben; aki számottevő ember él Európában, azt mind összegyűjtöttem benne. Összegyűjtöttem Európa valamennyi szakállát, minden bajszát! S el fog érkezni az idő, amikor eljutok hozzájuk. Ha ön úgy akarná … segítségemre lehetne!

•  Ismerek egy bajszot, amelynek hamarosan külön lapot fog nyitni! –jelenti ki a

francia orvos fakó hangon. Szerafina asszonynak most mégis csak úgy rémlik, mintha dr. Conneau titokban ugratni akarná a férjét. – Egy bajszot, amelyet rövidesen egész Európa meg fog ismerni! – folytatja a vendég s most végre elmosolyodik. De mosolya egyáltalán nem gúnyos, inkább titokzatosan hat.

De Roykó uram tisztánlátó ember, ismeri a világot. Tudja, hogy irigyei és ellenségei kinevetik, mert egy bajuszpomádénak köszönheti vagyonát és felemelkedését. De hát fontos az, hogy milyen utat jár meg az ember, ha ez az út a magasba vezetett? Csak a csúcs a fontos, amelyre feljutott az ember. Mit tudják ezek a rövidlátó emberek, hogy milyen fontos a külső megjelenés. Napóleon császár bezzeg tudja, és mert szereti a nőket és vékonyra sodort bajsza megférfiasítja kissé fakó arcát, ezért ápolja bajuszát … Fontos események, vagy összejövetelek alkalmából magához hívatja Roykót, hogy annak rendje és módja szerint megfesse és kikeményítse bajuszát. Most háború van, a császár maga vezeti hadait s mégis üzenetet küldött neki Conneau útján. Lám, élete legfontosabb percében, hatalma teljében sem tud meglenni Roykó uram pomádéja nélkül … Holott a császár csak tudja, hogy mit tesz!

Járomi Zsolt
Kiss Mátyás fafaragó
Szabó SándorSzentpétery István - koronaőrSzilágyi Péter - alapító tagVarga Mihály, Kunsági Bajuszkirály, dudás és mesemondó, BugacAmbrus Kristóf, Kunsági Bajuszkirály, EB 2. , gólyalábas, Sátoraljaújhely Gulyás László vándormuzsikusBóta András, EB. 2. hagyományőrző huszárCsepin Péter hö.huszárSzabó Vata Mezőföld szabad hajdújaPavuk LászlóGerencsér ZsoltHajda ZsigaZsolnai GáborBalanyi ZsoltRajnai DonátSzentpály ImreMudry PéterBajkai IstvánSimándi LászlóBenis MiklósKádár FerkóSólyom FerencMagi Imre
Papp Ernő
Jánváry Zoltán
Balog Ádám
Fejér Imre
Jakab Zsolt
Rácz Kristóf László
Hamar József